شما در حال تکمیل فرم استخدام برای عنوان شغلی "صندوق دار" در "تهران شرق" هستید.


اطلاعات محل سکونت

وضعیت نظام وظیفه

سوابق تحصیلی
+ افزودن

سوابق کاری

در صورتیکه سابقه کاری ندارید، این بخش را خالی رها کنید.

+ افزودن

توضیحات بیشتر