شما در حال تکمیل فرم استخدام برای عنوان شغلی "اپراتور فروش و کارگزینی" در "البرز" هستید.


اطلاعات محل سکونت

وضعیت نظام وظیفه

سوابق تحصیلی
+ افزودن

سوابق کاری

در صورتیکه سابقه کاری ندارید، این بخش را خالی رها کنید.

+ افزودن

توضیحات بیشتر