حضور سر ممیز شرکت cb (نماینده استرالیا) در گروه صنعتی عباسپور – آدرین