بازدید گروه صنعتی عباسپور آدرین توسط خانم دکتر حضرتی از وزارت صنعت تهران

خانم دکتر حضرتی به همراه هیات محترم از وزارت صنایع تهران ، روز یک شنبه، 2 تیرماه ۱۳۹۸ از گروه صنعتی عباسپور آدرین بازدید کردند.